Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на терен, част от недвижим имот – публична общинска собственост.

27 Септември 2022

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет – гр. Ботевград и във връзка с Решение №169/01.09.2022 г. на Общински съвет – гр. Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена,

ОБЯВЯВА

 публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 (шест) години, на терен, част от недвижим имот – публична общинска собственост, представляващ: 

- Терен с площ от 67.00 кв. м., за разполагане на преместваем търговски обект, част от поземлен имот с идентификатор 05815.305.1117 по КК и КР на гр. Ботевград, УПИ І, кв. 80 по регулационния план на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 400.00 (четиристотин) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на  2000.00 (две хиляди) лева по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

 На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

  Заявленията за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на мястото – предмет на публичния търг.

       Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

       - документ за внесен депозит;

      - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.10.2022 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев” /първи етаж/ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.10.2022 г.  от 11.00 часа на същото място при същите условия.

       За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

Назад