Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи

28 Юни 2024г.

 

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с раздел III.А. на Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г., приета с Решение №34/21.12.2023 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №30/29.02.2024 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни годишни наемни цени на земеделски 

 

Списък документи
Обява
Назад