Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

29 Декември 2020

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №266/ 26.11.2020 г. на Общински съвет  Ботевград, Община Ботевград

ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

Поземлен имот №280.79 с площ 752 кв. м., празен, незастроен в кадастрален район 280, местност „Конопище“, землище с. Новачене, актуван с АОС – частна №2062/ 15.01.2015 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №88 от 22.01.2015г., №43, том I в Служба по вписванията Ботевград при начална тръжна пазарна цена в размер на 16 920.00 (шестнадесет хиляди деветстотин и двадесет) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си в кметство с. Новачене.

Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 1 692.00 (хиляда шестстотин деветдесет и два) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 /тридесет/ лева, без ДДС.

Кандидатите за участие търга подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в деловодството на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

- документ за внесен депозит;

- документза закупена тръжна документация;

- декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Не представянето на който и да е от посочените по горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 13.01.2021 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.    

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   20.01.2021 г. и на 27.01.2021 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

 

 

Назад