Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на общински недвижим имот.

16 Юни 2022г.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №113/ 26.05.2022 г. на Общински съвет  Ботевград, Община Ботевград

ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

          Поземлен имот №605.002, кадастрален район 605 с площ 894.097 кв. м., извън регулация, по плана на новообразуваните имоти за местност "Бистрица", землище с. Трудовец, начин на трайно ползване: ливада; категория на населеното място: IV, категория на земята: V, неполивни условия, отстояние от строителните граници на с. Трудовец: 1850 м., разстояние до път трайна настилка 7 м. , при начална тръжна пазарна цена в размер на 3 200.00 (три хиляди и двеста) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС.

           Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си в кметство с. Трудовец.

           Кандидатите за участие в публичният търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 320.00 (триста и двадесет) лева  по сметка на община Ботевград в  ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF.                                        

           Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40 (четиридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие търга подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

          Заявленията за участие в публичният търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в деловодството на общината в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

            - документ за внесен депозит;

            - документ за закупена тръжна документация;

            - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

   - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

            Не представянето на който и да е от посочените по горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.07.2022 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.    

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   14.07.2022 г. и на 21.07.2022 г. от 10.00 часа на същото място при същите условия  .

            За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

 

Назад