Община Ботевград обявява публичен търг с тайно наддаване за продажба на земеделски имот в местност „Лъга”, землище на с. Радотина.

19 Декември 2018

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 84 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и Решение №278/ 28.11.2018 г. на Общински съвет – Ботевград

Община Ботевград ОБЯВЯВА:

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

           Поземлен имот №15, кадастрален район 207 по плана на новообразуваните имоти за местност "Лъга", землище с. Радотина, с площ от 555,44 кв.м., начин на трайно ползване: земеделска земя, категория на земята: V, граници на имота: поземлени имоти 207.21; 207.1; 207.2; път,  актуван с акт за частна общинска собственост №4197/ 09.10.2018 г., вписан в Служба по вписванията – Ботевград с вх. рег. №3988 от 12.10.2018 г., №162, том ХVІ, 

           при начална тръжна цена 952.00 (деветстотин петдесет и два) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Тръжна документация се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 30 (тридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 95.20 (деветдесет и пет лева и 20 ст.) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявление за участие в търга  в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Към заявленията кандидатите прилагат запечатани в голям плик заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество /за ЕТ и ЮЛ/ ксерокопия от следните документи: 

- удостоверение от Община-Ботевград,че кандидата не е лице неизправно по договор, сключен с общината;

- удостоверение от Служба местни данъци и такси, че кандидатът не е неизправно лице по отношение на местните данъци и такси;

- квитанция за внесен депозит;

- квитанция за закупена тръжна документация;

- декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

- Оферта (предложение за цена) запечатана в отделен надписан плик. 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 03.01.2019 г. от 10.00 часа в  зала 15 на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   10.01.2019 г. и 17.01.2018 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация: стая №45 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/ 69-141, 0723/ 69-159

 

Назад