Община Ботевград обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на безстопанствен кон

11 Януари 2021

На основание чл. 54 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград, 

ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА:

публичен търг с явно наддаване  по реда на  чл. 54 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред, общественото имущество и околната среда в Община Ботевград за продажба на:

безстопанствен кон, задържан по реда на чл. 53 от Наредба №1 при начална тръжна цена в размер на 500.00 (петстотин) лева. 

Определям стъпка на наддаване в размер на 25.00 (двадесет и пет) лева.

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед животното, предмет на търга от 13.30 до 17.00 ч. всеки ден, до датата на провеждане на търга като предварително заявят желанието си в отдел КСОР в Община Ботевград. 

Публичният търг с явно наддаване да се проведе на 14.01.2021 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13         

При необходимост, последващ публичен търг с явно наддаване ще се  проведе на   18.01.2021 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия  .

За справки и допълнителна информация:  телефони  0723/ 69-119 и 0882103420

 

Назад