Община Ботевград обявява публичен търг за отдаване под наем на земеделска земя

28 Май 2024г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2, ал. 3 и ал. 8 от Закона за общинската собственост и чл. 20, чл. 31, чл. 32 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2024 г., приета с Решение №34/21.12.2023 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №30/29.02.2024 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни годишни наемни цени на земеделски земи, 

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години, на земеделски имот – частна общинска собственост, представляващ:

- Поземлен имот с идентификатор 05815.18.28, с площ от 2016 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, категория на земята: 9, номер по предходен план: 018028, местонахождение на имота: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, местност "Сухо ливаде", граници на имота: 05815.18.84; 05815.18.29, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 26.00 лв./дка или общо за имота: 52.42 (петдесет и два лв. и 42 ст.) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 20.00 (двадесет) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.   

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

Заявления за участие в публичния търг с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатените пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявление за участие и ценова оферта могат да се получат в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ в сградата на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 12.06.2024 г. от 11.30 часа, в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.06.2024 г. от 11.30 часа, на същото място, при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад