Община Ботевград обявява публичен търг за продажба на общински недвижим имот.

04 Януари 2023г.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. и Решение №237/ 24.11.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на началн тръжна цена: 

ОБЯВЯВА

публичен търг с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост:

         Поземлен имот идентификатор 66860.171.231 с площ от 1.353 кв. м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, категория на земята: нула, находящ се в с. Скравена, местност „Краище”, номер по предходен план: 000231, при начална тръжна пазарна цена 67 650.00 (шестдесет и седем хиляди шестстотин и петдесет) лева. Сделката е освободена от ДДС. 

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.                     

          Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 6 765.00 (шест хиляди седемстотин шестдесет и пет) лева, по сметка на Община Ботевград  в ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF.

  Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

    Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Скравена.         

           Заявленията за участие в публичният търг се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срок до 17.30 часа на деня предхождащ деня на провеждането на търга. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

 Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 19.01.2023 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на  26.01.2023 г. и 02.02.2023 г.   от 10,00 часа на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

 

 

Назад