Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – общинска собственост

22 Март 2022

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с  Решение №26/24.02.2022 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални месечни наемни цени:

 

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 01.05.2022 г. до 31.10.2022 г.,  на следните терени – части от имоти – общинска собственост:

             1. Терен №1, с площ от 4 кв.м., за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се  в УПИ І - за административни  културни дейности и паркинг в кв. 65 (срещу банка ДСК), ПИ със идентификатор 05815.301.404, вид на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с Акт за частна общинска собственост №3120 от 27.03.2017 година, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева. 

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Терен №2, с площ от 4 кв.м., за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се в кв. 75 (на бул. „Трети март”, пред хотел „Ботевград”), ПИ с идентификатор 05815.301.344, вид на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 80.00 (осемдесет) лева.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.   

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

            Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

         -  документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан „Ценова оферта”.

      Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

          Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 08.04.2022 г. от 11:00 часа в  зала „Христо Ботев” на първия етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

          При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   15.04.2022 г.  от 11:00 часа, на същото място, при същите условия.

          За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159

 

Назад