Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижим имот – публична общинска собственост

13 Октомври 2023

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет – гр. Ботевград и във връзка с Решение №152/29.07.2021 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална тръжна месечна наемна цена,

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 (шест) години,  на части от недвижим имот – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми търговски обекти, представляващи:

1. Терен №16, с размери 3.40 м. на 3.60 м., с площ 12.24 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект и/или обект за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв.67 и кв.65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 1000.00 (хиляда) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозитите за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

2. Терен №17, с размери 3.40 м. на 3.60 м., с площ 12.24 кв.м., за разполагане на преместваем търговски обект и/или обект за услуги по ул. „Академик Стоян Романски“, между кв.67 и кв.65 по регулационния план на гр. Ботевград (поземлен имот с идентификатор 05815.301.324), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 147.00 (сто четиридесет и седем) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 1000.00 (хиляда) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозитите за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация за участие в търга, тъй като е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-  документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 /на втория етаж/ в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 26.10.2023 г. от 11.00 часа в стая №12 /II-ри надпартерен етаж/ на Община Ботевград, пл.”Освобождение” №13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на   02.11.2023 г. от 11.00 часа, на същото място при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад