Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – общинска собственост

23 Май 2023г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №94/27.04.2023 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 01.06.2023 г. до 31.10.2023 г., на части от недвижими имоти – общинска собственост, представляващи:

1. Терен №1, с площ от 4 кв.м., за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се  в УПИ І - за административни културни дейности и паркинг в кв. 65 (срещу банка ДСК), ПИ със идентификатор 05815.301.404, вид на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, актуван с Акт за частна общинска собственост №3120 от 27.03.2017 година като частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 (сто) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2.  Терен №2, с площ от 4 кв.м., за разполагане на павилион за продажба на сладолед, находящ се в кв. 75 (на бул. „Трети март”, пред хотел „Ботевград”), ПИ с идентификатор 05815.301.344, вид територия: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица - публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 (сто) лева. Сделката е освободена от ДДС.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 100.00 (сто) лева, по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.                        

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи: 

-   документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж на Общинска администрация на Община Ботевград.

Публичният търг с тайно наддаване ще се проведе на 07.06.2023 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев”, партерен етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   14.06.2023 г. от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад