Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения за предоставяне на пощенски услуги, части от недвижими имоти – публична общинска собственост.

24 Юли 2023г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №165/29.06.2023 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне начални тръжни месечни наемни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем, за срок от 6 (шест) години, на помещения за предоставяне на пощенски услуги, части от недвижими имоти – публична общинска собственост: 

1. Помещение и коридор с обща площ от 22 кв. м., с отделен вход, находящи се на първи етаж на двуетажна масивна сграда „Културен дом“ със ЗП – 400 кв.м., построена в УПИ XV-114 в кв. 11 по регулационния план на с. Липница, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 33.00 (тридесет и три) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга, от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си пред кметския наместник на с. Липница.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 200.00 (сто) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подадат заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

2. Помещение с площ от 16 кв. м., находящо се на първи етаж, в ляво от входа на двуетажна масивна сграда „Кметство, поща, читалище“, със ЗП – 464 кв.м., построена в УПИ IХ-221 в кв. 51 по регулационния план на с. Гурково, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 24.00 (двадесет и четири) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга, от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си пред кметския наместник на с. Гурково.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 150.00 (сто и петдесет) лева по сметка на Община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК“ АД, IBAN BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC TEXIBGSF и подадат заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търгът е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в срок до 17.30 ч. на деня, предхождащ търга.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) следните документи:

-документ за внесен депозит;

- оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 17.08.2023 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев” на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на   24.08.2023 г. от 11.00 часа, на същото място при същите условия.          

За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад