Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - част от имот – частна общинска собственост.

30 Юни 2022г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №112/26.05.2022 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начална месечна наемна цена:

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години, на терени, част от недвижим имот – частна общинска собственост:

1. Терен №1, с площ от 1 (един) кв. м., за поставяне на автоматична машина за кафе и топли напитки (вендинг автомат) във фоайето на първи етаж на сграда с идентификатор 05815.301.389.1, разположена в общински недвижим имот на ул. „Севаст Огнян“ №20, поземлен имот с идентификатор 05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 6663 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 (сто) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.  

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга, от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 400.00 (четиристотин) лева, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

2. Терен №2, с площ от 1 (един) кв. м., за поставяне на автоматична машина за кафе и топли напитки (вендинг автомат) във фоайето на първи етаж на сграда с идентификатор 05815.301.389.1, разположена в общински недвижим имот на ул. „Севаст Огнян“ №20, поземлен имот с идентификатор 05815.301.389 по КК и КР на гр. Ботевград, с площ от 6663 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 100.00 (сто) лева, без ДДС. Сделката е облагаема.  

Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга, от 13.30 ч. до 17.00 ч. всеки ден, като предварително заявят желанието си.

Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на 400.00 (четиристотин) лева по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF. 

Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатените пликове се подават в  срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете.

            Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

         -  документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан „Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

       Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

           Образец на заявление за участие и ценова оферта могат да се получат в стая №12 /втори етаж/ в сградата на Общинската администрация.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 13.07.2022 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев”, на първия етаж на Община Ботевград, пл. ”Освобождение” №13.

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се проведат на   20.07.2022 г.  от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159

 

Назад