Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижим имот – частна общинска собственост.

09 Юни 2022г.

Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижим имот – частна общинска собственост.

 

             Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. от Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №124/15.05.2019 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени,

 

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 4 (четири) години,                на терени - части от недвижим имот –  частна общинска собственост, представляващи:

1. Терен №3, с размери 4.00 м. х 6.00 м., с площ 24.00 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 05815.302.16 по КК и КР на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Плиска” (пред бл.14 в ж.к. „Саранск”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева.

2. Терен №4, с размери 4.00 м. х 6.00 м., с площ 24.00 кв.м., в поземлен имот с идентификатор 05815.302.16 по КК и КР на гр. Ботевград, с адрес: гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Плиска” (пред бл.14 в ж.к. „Саранск”), при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 60.00 (шестдесет) лева.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на  200.00 (двеста) лева, за всеки един от терените, за който кандидатстват, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търговете са за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта – предмет на публичния търг.

            Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

         -  документ за внесен депозит; 

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък, непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

       Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.  

           Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12, 2-ри етаж, в сградата на Община Ботевград.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 24.06.2022 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев”, на първи етаж на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   01.07.2022 г.  от 11.00 часа, на същото място, при същите условия.

       За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад