Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на терени - части от недвижими имоти – общинска собственост

04 Май 2022г.

Община Ботевград, на основание Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. от Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №67/31.03.2022 г. на Общински съвет - Ботевград за определяне на начални тръжни месечни наемни цени,

 

ОБЯВЯВА

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 6 (шест) години,                на терени - част от недвижим имот –  частна общинска собственост, представляващи:

     - Терен №1 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185.00 (сто осемдесет и пет лв. и 00 ст.) лева;

     - Терен №2 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185.00 (сто осемдесет и пет лв. и 00 ст.) лева;

     - Терен №3 с площ от 13.20 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 62 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.25 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 185.00 (сто осемдесет и пет лв. и 00 ст.) лева, 

и на терени - част от недвижим имот –  публична общинска собственост, представляващи:

     - Терен №1 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145.00 (сто четиридесет и пет лв. и 00 ст.) лева;

      - Терен №3 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145.00 (сто четиридесет и пет лв. и 00 ст.) лева;

      - Терен №4 с площ от 12.00 кв.м., за разполагане на прeместваем  търговски обект за продажба на промишлени стоки, част от УПИ ІV в кв. 63 по регулационния план на гр. Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.304.6 по КК и КР на гр. Ботевград, при начална тръжна месечна наемна цена в размер на 145.00 (сто четиридесет и пет лв. и 00 ст.) лева.

Кандидатите за участие в публичните търгове с тайно наддаване внасят депозит за участие в размер на  500.00 (петстотин) лева, за всеки един от терените, за който кандидатстват, по сметка на Община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие в деловодството на общината, в срок до 17.30 ч. на деня предхождащ търга.  

Освобождаването на депозита за участие в търговете става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ, само по банков път.

На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търговете са за отдаване под наем.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на Общинска администрация – гр. Ботевград, поставени в голям запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция, телефон за връзка и пълното наименование на обекта – предмет на публичния търг.

            Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

         -  документ за внесен депозит; 

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък, непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.

       Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.  

           Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12, 2-ри етаж в сградата на Община Ботевград.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 03.06.2022 г. от 11.00 часа в зала „Христо Ботев”, на първи етаж на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13.

           При необходимост, последващ публичен търг с тайно наддаване ще се проведе на   10.06.2022 г.  от 11.00 часа, на същото място при същите условия.

       За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община Ботевград и телефон: 0723/69-159.

 

Назад