Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

21 Януари 2020

Община Ботевград на чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г., на Общински съвет - Ботевград и Решение №14/ 03.13.2019 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:
1. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.851 с площ от 477кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ УПИ VІІ  с урегулирана площ от  477 кв.м. в кв.1а по плана на гр.Ботевград, при съседи на имота: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.852, 05815.302.1025, 05815.302.832, 05815.302.1127, при начална тръжна пазарна цена в размер на 23 850.00 (двадесет и три хиляди осемстотин и петдесет) лева, без ДДС.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 2 385.00 (две хиляди триста осемдесет и пет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.

2. Поземлен имот с идентификатор 05815.302.852 с площ от 350кв.м.  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Ботевград , представляващ УПИ VІ-за обществено-обслужващи дейности  с урегулирана площ от  350кв.м. в кв.1а по плана на гр.Ботевград, административен адрес: област Софийска, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Преслав”, граници на имота: поземлени имоти с идентификатори: 05815.302.829, 05815.302.1025, 05815.302.851, 05815.302.1127, при начална тръжна пазарна цена в размер на 17 500.00 (седемнадесет хиляди и петстотин) лева, без ДДС.

Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС.
Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 1 750.00 (хиляда седемстотин и петдесет) лева  по сметка на община Ботевград в  „Първа инвестиционна банка” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG58FINV91503304348314, BIC  FINVBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга.
Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУОИ само по банков път.

Кандидатите за участие в публичните търгове могат да извършат оглед на имотите, предмет на търговете след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел ИД и ОС.

Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи:
- документ  за внесен депозит;
- документ за закупена тръжна документация;
- декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;
- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи.
Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.
Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 06.02.2020 г. от 10.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община-Ботевград, пл.”Освобождение”№13, ет. 1.
При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   13.02.2020 г. и 20.02.2020 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.
За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-141, 0723 / 69-159

 

Назад