Община Ботевград обявява публични търгове с тайно наддаване за продажба на общински недвижими имоти.

20 Октомври 2022

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ. Буква Б на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2020 г., актуализирана и допълнена с Решение №61/ 31.03.2022 г. на Об С Ботевград и Решение №193/ 29.09.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на  начални тръжни пазарни цени, обявява:

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на самостоятелни обекти в сграда, част от недвижим имот - частна общинска собственост, представляващи:

         1. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.7, с площ от 243.27  кв. м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 1 в сграда с идентификатор 05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734, заедно със 11,746% ид. части от об.ч. на сградата и толкова от правото на строеж върху терена, на който е построена сградата. Година на построяване: 1965 г. Адрес на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар Освободител“ №15, ет. 1. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 05815.302.734.1.3, над обекта: 05815.302.734.1.9 при начална тръжна цена в размер на 251 900.00 (двеста и петдесет и една хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. (Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е и доставката на сгради или части от тях, които не са нови).

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

   Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си пред отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 25 190.00 (двадесет и пет хиляди сто и деветдесет) лева  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете. 

          2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 05815.302.734.1.9, с площ от 243.27  кв. м., с предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1, находящ се на етаж 2 в сграда с идентификатор 05815.302.734.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 05815.302.734, заедно със 11,746% ид. части от об.ч. на сградата и толкова от правото на строеж върху терена, на който е построена сградата. Година на построяване: 1965 г. Адрес на самостоятелния обект: гр. Ботевград, п. к. 2140, бул. „Цар Освободител“ №15, ет. 2. Съседни самостоятелни обекти: на същия етаж: няма, под обекта: 05815.302.734.1.7, над обекта: 05815.302.734.1.11 при начална тръжна цена в размер на 256 000.00 (двеста петдесет и шест хиляди) лева без ДДС. Сделката е освободена от ДДС. (Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС освободена доставка е и доставката на сгради или части от тях, които не са нови).

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС. 

         Кандидатите за участие в публичния търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си пред отдел „Икономически дейности и общинска собственост“. 

           Кандидатите за участие в публичния търг внасят депозит в размер на 25 600.00 (двадесет и пет хиляди и шестстотин) лева  по сметка на община Ботевград в „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF и подават заявления (по образец) за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търговете. 

 Заявленията за участие в публичните търгове (по образец) се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

Към заявленията кандидатите прилагат в запечатания голям плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

 - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

  - Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за  недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 09.11.202 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13, партер.

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   16.11.2022 г. и 23.11.2022 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия.

     За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон :  0723 / 69-159

 

Назад