Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделска земя

02 Април 2021

Община Ботевград на основание на основание чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската  собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/30.12.2020 г. на Общински съвет - Ботевград и във връзка с Решение №38/25.02.2021 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи

ОБЯВЯВА

 

публични търгове с  тайно  наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ стопански години,  на земеделски имоти – частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 05815.5.418, с площ от 839 (осемстотин тридесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: шеста, номер по предходен план 5.177; 005177, находящ се в местност "Зелин", землището на гр. Ботевград, граници на имота: 05815.5.417, 05815.5.420, 05815.5.419, 05815.5.412, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 18.46 (осемнадесет лева и 46 ст.) лв.

  Кандидатите за участие в публичният търг внасят депозит в размер на 20.00 (двадесет) лева по сметка на община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината, в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга.  

 Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

2.  Поземлен имот с идентификатор 73256.14.45, с площ от 1329 (хиляда триста двадесет и девет) кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване – нива, категория на земята при неполивни условия: пета, номер по предходен план 014045, находящ се в местност "Край село", землището на с. Трудовец, граници на имота: 73256.14.266, 73256.14.46,  73256.14.33, 73256.14.32, 73256.14.29, 73256.14.30, 73256.14.31, при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 29.24 (двадесет и девет лева и 24 ст.) лв.

 Кандидатите за участие в публичният търг внасят депозит в размер на 20.00 (двадесет) лева по сметка на община Ботевград в „Инвестбанк” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT80483393190100, BIC  IORTBGSF и подават заявление за участие  в деловодството на общината,  в срок до 17:30 часа на деня предхождащ търга. 

 Освобождаването на депозита за участие в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

  На основание чл. 79, ал. 3 от НРПУРОИ не се утвърждава тръжна документация, тъй като търга е за отдаване под наем. 

  Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация - Ботевград поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

             Кандидатите прилагат в големия запечатан плик оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

           - документ за внесен депозит;

         - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”.

            Непредставянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

          Образци на заявления за участие и ценови оферти могат да се получат в стая №12 на втория етаж в сградата на Общинската администрация.

           Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 15.04.2021 г. от 11.00 часа в  зала „Стамен Панчев” на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13.

           При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат  на   22.04.2021 г. от 11.00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/69-159.

 

Назад