Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година

21 Септември 2022

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2022 г., приета с Решение №234/22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград,  Решение №23/24.02.2022 г. на Общински съвет – Ботевград, за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ:  

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 (една) стопанска година, на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, след проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2022-2023 г. За участие в търговете се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, при начални годишни наемни цени за декар, както следва:

-  пасища, мери - от I до VII категория – 19.00 лв./дка, от VIII до Х категория – 17.00 лв./дка

- ливади - от I до VII категория – 20.00 лв./дка, от VIII до Х категория – 18.00 лв./дка, за следните общински земеделски имоти по землища:

 

Списък документи
Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година
Назад