Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от 1 /една/ стопанска година

23 Август 2023г.

Община Ботевград, на основание чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Ботевград през 2023 г., приета с Решение №263/22.12.2022 г. на Общински съвет - Ботевград,  Решение №32/23.02.2023 г. на Общински съвет – Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ:  

 

ОБЯВЯВА

 

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 1 (една) стопанска година на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд, след проведен търг по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2023-2024 г. За участие в търговете се допускат собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ, при начални годишни наемни цени за декар, както следва:

-  пасища, мери - от I до VII категория – 21.00 лв./дка, от VIII до Х категория – 19.00 лв./дка;

- ливади - от I до VII категория – 22.00 лв./дка, от VIII до Х категория – 20.00 лв./дка, 

за следните общински земеделски имоти по землища:

 

Списък документи
Обява
Назад