Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски  земи за срок от една година

10 Август 2020

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал 2 и ал. 7 от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2020 г., приета с Решение №27/ 19.12.2019 г. на Общински съвет Ботевград,  Решение №43/ 27.02.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл.37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ:  

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ за стопанската 2019-2020 г. За участие в търговете допускат само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, при годишни наемни цени, както следва:

пасища, мери - от I до VII категория – 17.00 лв./дка, от VIII до Х категория – 15.00 лв./дка

ливади - от I до VII категория – 18.00 лв./дка, от VIII до Х категория – 16.00 лв./дка, за следните общински земеделски имоти по землища:

 

Списък документи
Обява
Назад