Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една година

07 Август 2019

Община Ботевград на основание на основание  чл.14, ал 2,  от Закона за  общинска собственост и чл. 79 от НРПУОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2019 г., приета с Решение №302/ 20.12.2018 г. на Общински съвет Ботевград,  Решение №37/ 28.02.2019 г. на Общински съвет Ботевград за определяне на годишни наемни цени на земеделски земи и във връзка с чл.37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ: 


ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд след направеното разпределение по реда на чл. 37и, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ и след провеждане на търгове по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 г., в който се допускат до участие  собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, както следва:

Списък документи
Община Ботевград обявява публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи за срок от една година
Назад