Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

15 Декември 2022г.

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за  общинска собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г., актуализирана и допълнена с Решение №192/ 29.09.2022 г., Решение №235/ 24.11.2022 г. и Решение №236/ 24.112022 г. на Общински съвет Ботевград  за одобряване на начални тръжни цени:

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

         1. Урегулиран поземлен имот Х кв. 65  по регулационния план на с. Гурково с площ от 520 кв. м. с уредени регулационни сметки, без застроената в него сграда, граници на поземления имот: улица, УПИ IX,  терен за озеленяване и водни площи, УПИ XI, при начална тръжна цена в размер на 20 800.00 (двадесет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга.срешу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС. 

           Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 2 080.00 (две хиляди и осемдесет) лева, по сметка на Община Ботевград  в ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF.

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Гурково.

         2. Урегулиран поземлен имот V-225 в кв. 34 по регулационния план на с. Рашково с   площ от 565 кв. м., без застроената в него сграда, граници на поземления имот: улица, УПИ VI, УПИ X, УПИ IV, при начална тръжна цена в размер на 22 600.00 (двадесет и две хиляди и шестстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема. 

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. в деня предхождащ търга.срешу 40.00 (четиридесет) лева, без ДДС. 

           Кандидатите за участие в публичния търг с тайно наддаване внасят  депозит за участие в размер на 2 260.00 (две хиляди двеста и шестдесет) лева, по сметка на Община Ботевград  в ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF.

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в кметство с. Рашково.

     Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг. Запечатаните пликове се подават в деловодството на общината в срок до 17.30 ч. на деня, предхождащ търга.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

            - документ за внесен депозит;

            - документ за закупена тръжна документация;

            - декларация /по образец/ за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

            - пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва в търга чрез пълномощник;

   - оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

            Не представянето, на който и да е от посочените по горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търговете.

Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 29.12.2022 г. от 10.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13         

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на 05.01.2023 г. и 12.01.2023 г. от 10,00 часа на същото място при същите условия  

 За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

Назад