Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти.

11 Септември 2023

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във Раздел ІІІ.Б. на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2023 г., приета с Решение №263/ 22.12.2022 г. актуализирана и допълнена с Решение №206/ 27.07.2023 г. и Решение №216/ 23.08.2023 г. на Общински съвет  –  Ботевград  за одобряване на начални тръжни цени,

ОБЯВЯВА

1. Публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

         1.1. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.354 с площ 431 кв. м. по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ LХХVII-за жилищно строителство в кв. 199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Хан Аспарух“, при начална тръжна цена в размер на 51 720.00 (петдесет и една хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 5 172.00 (пет хиляди сто седемдесет и два) лева  по сметка на община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК” АД, IBAN  BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

        1.2. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.355 с площ 423 кв. м. по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ LХХVIII-за жилищно строителство в кв. 199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Хан Аспарух“, при начална тръжна цена в размер на 50 760.00 (петдесет хиляди седемстотин и шестдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 5 076.00 (пет хиляди и седемдесет и шест) лева  по сметка на община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК” АД, IBAN  BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

        1.3. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.356 с площ 415 кв. м. по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ LХХIХ-за жилищно строителство в кв. 199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Хан Аспарух“, при начална тръжна цена в размер на 49 800.00 (четиридесет и девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

        Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 4 980.00 (четири хиляди и деветстотин и осемдесет) лева  по сметка на община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК” АД, IBAN  BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

 Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

        Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

          1.4. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.357 с площ 407 кв. м. по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ LХХХ-за жилищно строителство в кв. 199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Хан Аспарух“, при начална тръжна цена в размер на 48 840.00 (четиридесет и осем хиляди осемстотин и четиридесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 4 884.00 (четири хиляди осемстотин осемдесет и шест) лева  по сметка на община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК” АД, IBAN  BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

         1.5. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.358 с площ 559 кв. м. по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ LХХХI-за жилищно строителство в кв. 199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Хан Аспарух“, при начална тръжна цена в размер на 67 080.00 (шестдесет и седем хиляди и осемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

         Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 6 708.00 (шест хиляди седемстотин и осем) лева  по сметка на община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК” АД, IBAN  BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

        1.6. Поземлен имот с идентификатор 05815.303.359 с площ 499 кв. м. по КК и КР на гр. Ботевград, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), УПИ LХХХI-за жилищно строителство в кв. 199 по плана на гр. Ботевград, адрес на поземления имот: област Софийска, община Ботевград, гр. Ботевград, п.к. 2140, ул. „Хан Аспарух“, при начална тръжна цена в размер на 59 880.00 (петдесет и девет осемстотин и осемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

          Тръжна документация за участие в търга се закупува в касата на партера на  Общината  до 17,30 ч. на деня предхождащ търга срещу 50.00 (петдесет) лева, без ДДС.

         Кандидатите за участие в публичният търг внасят  депозит в размер на 5 988.00 (пет                    хиляди деветстотин осемдесет и осем) лева  по сметка на община Ботевград в „ТЕКСИМ БАНК” АД, IBAN  BG11 TEXI 9545 3308 1448 00, BIC  TEXIBGSF и подават заявления по образец за участие в търга в деловодството на общината, в срок до 17.30 часа на деня предхождащ търга. 

Освобождаването на депозитите на неспечелилите участници  в търга става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

       Кандидатите за участие в публичният търг могат да извършат оглед на имота, предмет на търга след закупуване на тръжна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

        2. Заявленията за участие в публичните търгове с тайно наддаване се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация – Ботевград, поставени в голям, запечатан, непрозрачен плик в срока, посочен в обявлението. Върху плика се отбелязват името на участника, адрес за кореспонденция и пълното наименование на обекта - предмет на публичния търг.

         Кандидатите прилагат в големия запечатан плик и оригинали или заверени от тях и подпечатани с печата на търговското дружество (за ЕТ и ЮЛ) ксерокопия от следните документи: 

 - документ  за внесен депозит;

 - документ за закупена тръжна документация;

 - декларация (по образец) за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на имота;

- Оферта (предложение за цена) по образец - запечатана в отделен по-малък непрозрачен плик, надписан “Ценова оферта”. Същият се поставя в големия непрозрачен плик с изискуемите документи. 

 Не представянето, на който и да е от посочените по-горе документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в търга.

          Публичните търгове с тайно наддаване ще се проведат на 20.09.2023 г. от 10.00 часа  в стая №12 на II-ри над партерен етаж в сградата на Общинска администрация  Ботевград, пл. „Освобождение” №13. 

 При необходимост, последващи публични търгове с тайно наддаване ще се  проведат на   27.09.2023 г. и 04.10.2023 г.    от 10,00 часа на същото място при същите условия.

 За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723 / 69-159

 

Назад