Имоти

Поземлен имот в с. Скравена УПИ II

УПИ II с урегулирана площ от 1000кв.м., с уредени регулационни сметки, незастроен терен в кв.53 по плана на с.Скравена, община Ботевград.

20 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот в с. Трудовец

Втори етаж на двуетажна масивна сграда/бивш клуб/ със ЗП-200кв.м., заедно със съответните ид.ч. от об.ч. на сградата и прилежащо мазе, както и дворното място в което е застроена сградата, представляваща УПИ VI-за квартален магазин с ур.площ от 135...

20 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.6

Поземлен имот с идентификатор 05815.303.6 по КККР на гр.Ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг производствен, складов обект, площ 5858кв.м., квартал 200, парцел III.

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.5

Поземлен имот с идентификатор 05815.303.5 по КККР на гр.Ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг производствен, складов обект, площ 5633кв.м., квартал 200, парцел IV.

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.4

Поземлен имот с идентификатор 05815.303.4 по КККР на гр.Ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг производствен, складов обект, площ 2147кв.м., квартал 200, парцел V.

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.2

Поземлен имот с идентификатор 05815.303.2 по КККР на гр.Ботевград, вид територия: урбанизирана, НТП: за друг производствен, складов обект, площ 2010кв.м., квартал 200, парцел I.

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.302.734

Триетажна масивна административна сграда / Бивша сграда на "Родина-75И" / с част от партер и сутерен, построена през 1965г., със ЗП-504кв.м. и РЗП-1697.55кв.м. и със съответните 81.295% ид.ч. от об.ч. на сградата и толкова от правото на строеж в У...

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.733

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.733 с площ от 1593кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ XV - за производствена, складова и обеществено обслужване дейност, празен, незастроен,  в кв.177/ж.к. "Васил Левски" - до ел.подстанцията/ ...

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.734

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.734 с площ от 1489кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ XIV - за производствена, складова и обеществено обслужване дейност, празен, незастроен,  в кв.177/ж.к. "Васил Левски" - до ел.подстанцията/...

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.556

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.556 с площ от 1451кв.м. по КККР на гр. Ботевград , представляващ УПИ XIX-3516 - за производствена и складова дейност в квартал 236 / бивше редовно поделение / по РП на гр. Ботевград, празен, незастроен.

13 Април 2016г.   Прочети ...