Имоти

Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.524

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.524 с площ от 954кв.м. по КККР на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.524.1 със ЗП-407кв.м. , представляващ УПИ XI-3516 - за производствена и складова дей...

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.523

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.523 с площ от 1142кв.м. по КККР на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.523.1 със ЗП-398кв.м. , представляващ УПИ X-3516 - за производствена и складова дей...

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.522

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.522 с площ от 1164кв.м. по КККР на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.522.1 със ЗП-401кв.м. , представляващ УПИ IX-3516 - за производствена и складова де...

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.521

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.521 с площ от 997кв.м. по КККР на гр. Ботевград, заедно със застроената в него едноетажна сграда с идентификатор 05815.305.521.1 със ЗП-402кв.м. , представляващ УПИ VIII-3516 - за производствена и складова д...

13 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.582

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.582 с площ от 4120кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ II-3516 - за производствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр. Ботевград.

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.580

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.580 с площ от 3150кв.м. по КККР на гр. Ботевград, представляващ УПИ I-3516 - за произдствена, складова и обслужваща дейност в кв.238 по РП на гр. Ботевград, заедно със застроената в него четириетажна масивна...

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.520

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.520 по КККР на гр. Ботевград, Промишлена зона Юг, вид територия урбанизирана, НТП незастроен имот за друг вид производствен и складов обект с площ от 1010 кв.м., заедно със застроената в него сграда с иденди...

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.519

Поземлен имот с идентификатор 05815.305.519 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1646кв.м., вид територия урбанизирана, НТП незастроен имот за друг, производствен, складов обект, по предходен план кв.235 /бивше редовно поделение/, УПИ VI, актуван с...

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.231

Поземлен имот с идентификатор  05815.303.231 с площ 6000кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП: незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител", с н...

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.232

Поземлен имот с идентификатор  05815.303.232 с площ 5000кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП: незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител", с н...

12 Април 2016г.   Прочети ...