Имоти

Поземлен имот с идентификатор - 05815.303.233

Поземлен имот с идентификатор  05815.303.233 с площ 3884кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с трайно предназначение на територията урбанизирана, с НТП: незастроен имот за производствен, складов обект, с адрес гр. Ботевград, бул. "Цар Освободител", с н...

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.301.247

Поземлен имот с идентификатор 05815.301.247 с площ 154кв.м. по КККР на гр. Ботевград, с номер на предходен план 1097, кв.77, част от парцел VII, заедно със застроената в него сграда с идентификатор 05815.301.24.1 с площ 123кв.м. , бр.етажи 1; с ад...

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.301.39

Поземлен имот с идентификатор 05815.301.39 по КККР на гр. Ботевград, вид територия урбанизирана, НТП за производство на строителни материали, конструкции и изделия с площ от 10405кв.м., кв.195, УПИ XV.

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.811

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.811 по КККР на гр. Ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 7478кв.м., по предходен план кв.207, Парцел II, с адрес: гр. Ботевград, ул. Захари Стоянов.

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.810

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.810 по КККР на гр. Ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 8053кв.м., по предходен план кв.207, Парцел I, с адрес: гр. Ботевград, ул. Захари Стоянов.

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.809

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.809 по КККР на гр. Ботевград, НТП: незастроен имот за жилищни нужди, площ 4841кв.м., по предходен план кв.206, Парцел I, с адрес: гр. Ботевград, ул. Захари Стоянов.

12 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.782

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.782 с площ от 1779кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XXXIV - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.781

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.781 с площ от 1653кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XXXIII - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.778

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.778 с площ от 1887кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XXXII - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...


Поземлен имот с идентификатор - 05815.304.777

Поземлен имот с идентификатор 05815.304.777 с площ от 2031кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ботевград, представляващ УПИ XXXI - за жилищно строителство в кв.170/в ж.к. "Васил Левски"/ по плана на гр. Ботевград.

11 Април 2016г.   Прочети ...