Поземлен имот с идентификатор - 05815.305.520

12 Април 2016г. Прочетена 2583
Категория: Продава
Тип на имота: Склад
Населено място: Ботевград
Последна пазарна оценка: 95 450 лв.
Виж на картата


Поземлен имот с идентификатор 05815.305.520 по КККР на гр. Ботевград, Промишлена зона Юг, вид територия урбанизирана, НТП незастроен имот за друг вид производствен и складов обект с площ от 1010 кв.м., заедно със застроената в него сграда с идендификатор 05815.305.520.1 със ЗП-401кв.м. с предназначение: промишлена сграда, сглобяема, стоманобетонна, с номер по предходен план кв.235/ бивше редовно поделение/, УПИ VII, актуван с АОС №1464/02.07.2013г.
Списък от файлове
Скица
Сателитна снимка

Назад