конкурс Началник на отдел „ХСД

21 Септември 2020г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл. 14, ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавните служители и във връзка със Заповед №ОА-674/ 18.09.2020г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжността Началник на отдел „Хуманитарни и социални дейности” при Общинска администрация Ботевград.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

- кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител;

- образование: висше;

- минимална образователна степен – бакалавър;

- професионален опит  –  4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на длъжността: III младши;

- вид правоотношение: служебно

- Специфични изисквания за конкурсната длъжност: няма

- Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: управленска компетентност, работа в екип, комуникационна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента, професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Начин на провеждане на конкурса:

- Решаване на тест;

- Интервю с кандидатите.

- Допълнителна информация за начина на провеждане: До конкурс се допускат  всички лица, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

Заявление за участие в конкурс - по образец  /Приложение № 3/ към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.  Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦИОГ  в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:

• Декларация по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ от участника в конкурса. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

• Копия от документи за  придобитата образователно - квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

• Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като

държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;

• Автобиография;

• Документ за самоличност – необходим само за идентификация;

• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка, както и по електронен път, чрез Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, като заявлението и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

4. Кратко описание на длъжността:

Организира, ръководи, контролира и отговаря за дейността на отдела, свързана с разработването и провеждането на политиката на общината в областта на образованието, хуманитарните и социални дейности. Ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи, подготовка на проекти и програми и дава експертни становища в областта на образованието, хуманитарни и социални дейности. Контролира компетентното проучване и решаване на постъпили молби, жалби, сигнали и предложения на гражданите в законно установените срокове, като осъществява контрол при извършването на проверки. Организира изготвянето на справки и материали от висшестоящи институции по въпроси, касаещи социалните дейности, здравеопазване и образованието. Участва от страна на общинска администрация в местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 630.00 лв., като

основният размер на заплатата на длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението.

6. Място за подаване на документите за участие:

• При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика

за конкурсната длъжност.  

• Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния 

етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Лице за контакт: Николай Николов, Началник на отдел „ПНО“ тел.: 0723 / 69152.

7. Срок за подаване на документите за участие:

14 /четиринадест/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

Ден на публикуване 21.09.2020 г.

Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 05.10.2020г.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на общината: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

 

 

Списък документи
Заявление за конкурс по чл.17, ал.2-НПКПМДС
Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Назад