Община Ботевград обявява конкурс за длъжността „Главен архитект” при Общинска администрация Ботевград.

31 Август 2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  във връзка със Заповед №ОА-396/ 29.08.2018г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжносттаГлавен архитект” при Общинска администрация Ботевград.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

 • кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния

служител;

 • Висше образование, образователно-квалификационна степен „Магистър”;
 • Област на висшето образование – „Технически науки“, в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“;
 • Специалност „Архитектура“
 • Придобита пълна проектантска правоспособност или да притежава необходимия стаж за придобиването й, съгласно чл.5, ал.2 от ЗУТ
 • професионален опит   3 /три/ години или придобит минимален ранг за заемане на

длъжността: IV младши;

 

2.    Допълнителни изисквания и квалификации:

 • познания в работата на общинската администрация;
 • компютърни умения – Word, Еxcel и специализирани софтуерни програми
 • отлично познаване на нормативната уредба, свързана с дейността по устройственото планиране, инвестиционно проектиране и строителсво, контрол  на дейността по устройство

на територията, кадастър и регулация, включително ЗУТ, ЗМСМА, ЗТСУ и други  специализирани законови нормативни актове.

 • Предимство – професионален опит в общинска администрация

 

3. Начин на провеждане на конкурса:

·         Допускане по документи

·         Концепция за стратегическо управление;

Тема на разработката: „Переспективи в градоустройственото развитие и териториално устройственото планиране на гр. Ботевград” - мисия, визия, цели, действия и резултати.

Разработената концепция да бъде разработена до 10 /десет/ страници във формат А4.

·         Интервю кандидатите

4. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 • Заявление за участие в конкурса до кмета на община Ботевград - по образец  /Приложение

№ 2/ към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в Деловодство” в ЦИОГ в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи/:

·       Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. Декларацията се предоставя от служителите в

Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

 • Копие от документ за завършено висше образование и придобита образователно-

квалификационна степен;

 • Копие на удостоверение за пълна проектантска правоспособност или документ, доказващ

притежаването на необходимия стаж за придобиването й.

 • Копия на документи за допълнителни квалификации – при наличие на такива;
 • Автобиография

·         Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като

държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;

Концепцията за стратегическо управление на Тема Переспективи в градоустройственото развитие и териториално устройственото планиране на гр. Ботевград”.

 •  поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата.

·       Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

5. Кратко описание на длъжността:

Реализиране политиката на Общината в компетенциите и задълженията, които Главният архитект изпълнява, като ръководи, координира и контролира дейностите по устройственото планиране, проектирането и строителството на територията на общината. Издава административни актове съобразно правомощията, предоставени му по ЗУТ.

6.                            Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от  530.00лв, като

индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

 

7.                            Място за подаване на документите за участие:

 • При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика

за конкурсната длъжност.  

 • Документите на кандидатите се приемат на гишеДеловодство” в ЦИОГ на партерния

етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723 / 69137.

 

·         Срок за подаване на документите за участие:

14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

 

Ден на публикуване 31.08.2018 г.

Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 14.09.2018г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение №13, както и на интернет страницата на Община Ботевград.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

 

Образците може да изтеглите по-долу.

Списък документи
Декларация чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС
Заявление за участие в конкурс
Протокол за допуснати и недопуснати кандидати и оценка на концепции
Назад