ОБЩИНА БОТЕВГРАД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА УПРАВИТЕЛ И ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА „МБАЛ-БОТЕВГРАД” ЕООД

10 Май 2021г.

На осн. чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения и чл. 3, ал. 1, ал. 2 и ал. 3, чл. 5, ал. 1 и ал. 3, чл. 6 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения и във вр. Решение №84/29.04.2021 г. на Общински съвет – Ботевград

 

1.  Се обявява конкурс за избор на Управител на Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД, за срок от три години, съгласно чл. 3 от Наредба № 9/29.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.

1.1.    Изисквания към кандидатите:

1.1.1.  Да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина или дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

1.1.2.   Да има най-малко 5 (пет) години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователно - квалификационна степен „магистър” по медицина да имат придобита основна специалност.

1.1.3.  Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

1.2.   Необходими документи:

За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика, както следва:

           

            Плик № 1 съдържа:

-      Заявление за участие в конкурс;

- Документи, удостоверяващи образователно - квалификационна степен, квалификацията и специалността съгласно т. 1.1.1;

- Документ за самоличност;

- Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна специалност;

- Свидетелство за съдимост;           

- Автобиография (CV).

 

            Плик № 2 съдържа:

       -    Писмена разработка на програма за развитие и дейността на Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за тригодишния период.

 

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в ЦИОГ на Община Ботевград, пл. „Освобождение“ № 13.

1.3.   Срок и място за подаване на документите: до 17:30 часа, на 18.06.2021 г. в ЦИОГ на Община Ботевград.

1.4. Темите, предмет на събеседването: Програма за развитие и дейността на „Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за тригодишния период.

1.5. Дата, час и място на провеждане на конкурса: 01.07.2021 г., 10:00 ч., в зала „Христо Ботев“ – партерен етаж в Общинската администрация.

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

-  проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на кандидата;

-  представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

-  събеседване с кандидатите.

 

За контакти: Община Ботевград, тел. 0723/66603, 0723/69104.

Списък документи
Обявление за конкурс
Списък за допустани кандидати до втори етап
Списък на допуснатите кандидати до трети етап - събеседване
Протокол от конкурс за управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Ботевград” ЕООД
Съобщение 9400-2367 от 30.07.2021г.
Назад