Община Ботевград обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на част от общински недвижим имот.

13 Май 2021г.

Община Ботевград, на основание  чл.14, ал 2 от Закона за  общинска собственост и чл. 20, ал. 2 и чл. 79 от НРПУРОИ, във връзка с Раздел ІІІ.А. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Ботевград през 2021 г., приета с Решение №279/ 30.12.2020 г. на Общински съвет-Ботевград и във връзка с  Решение №74/ 30.03.2017г. на Общински съвет – Ботевград обявява публично оповестен конкурс за отдаване под наем на следния имот - частна общинска  собственост:  

          - помещение с площ от 42.64 кв.м. заедно с идеални части от сградата в размер на 9.69 кв.м., находящо се на първи етаж на четириетажна масивна сграда /бивша поликлиника/, находяща се в УПИ І – за болница и обществено обслужване, кв. 202 по плана на Ботевград, ПИ с идентификатор 05815.303.120 по КККР на гр. Ботевград, 

при следните условия:

1.1. Начална конкурсна месечна наемна цена – 181.00 /сто осемдесет и един/ лева, без ДДС. 

            1.2. Срок на договора – 4 /четири/ години.

1.3. Имотът да се използва за аптека или дрогерия.

1.4. Критерии за оценяване:

1.4.1. Конкурсна цена – К1 най-високата цена получава 10 точки, като за всяка следваща низходяща цена К1 се намаля с 1 точка;

1.4.2. Оферта относно експлоатация на обекта – К2.

 - ако предложението е за разкриване на аптека – 10 точки.

 - ако предложението е за разкриване на дрогерия – 5 точки.

1.4.3. Договор с РЗОК – К3.

- ако кандидата има договор с РЗОК – 10 точки.

- ако кандидата се задължава в едномесечен срок от подписване на наемния договор да сключи договор с РЗОК – 5 точки.

1.4.4. Работно време – К4.

- 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата – 20 точки.

- всички останали предложения за работно време – 0 точки

Краен резултат за оценяване: К = К1+К2+К3+К4

Конкурсна документация се закупува в касата на партера на община Ботевград срещу 30 /четиристотин и петдесет/ лева без ДДС до 17,30 ч. в деня предхождащ търга.

          Кандидатите за участие в публичният конкурс могат да извършат оглед на имота, предмет на конкурса след закупуване на конкурсна документация всеки ден от 13.30 до 17.00 ч., като предварително заявят желанието си в отдел „Икономически дейности и общинска собственост“.

Кандидатите за участие в публичният конкурс внасят  депозит в размер на 450.00 /тридесет/ лв. „ИНВЕСТБАНК” АД, клон Враца, офис Ботевград – IBAN  BG89 IORT 8048 3393 1901 00, BIC  IORTBGSF.

            Освобождаването на депозита за участие в конкурса става по реда на чл. 90 от НРПУРОИ само по банков път.

Публично оповестения конкурс се провежда чрез предварително подаване в срок до 17.30 часа на деня предхождащ конкурса на писмено заявление за участие, придружено  с голям запечатан непрозрачен плик. Върху плика се изписват имената и адрес за кореспонденция на кандидата и пълното наименование на предмета на публично обявения конкурс. Заявленията за участие в публично обявения конкурс се подават (лично, чрез поща или куриер) в деловодството на общинска администрация Ботевград в срок до 17.30 часа на деня предхождащ конкурса. 

В плика се поставят всички задължителни документи, описани в конкурсната документация и предложението, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, надписан „Предложение“, както и наименование на участника. 

            Не представянето, на който и да е от посочените в конкурсната документация  документи е  основание за недопускане на съответния кандидат до участие в конкурса.

 

            Публично оповестения конкурс ще се проведе на 03.06.2021 г. от 11.00 часа в  зала „Христо Ботев“ на  Община Ботевград, пл.”Освобождение”№13

           При необходимост, последващ конкурс ще се  проведе на   10.06.2021 г.    от 11,00 часа на същото място при същите условия.

           За справки и допълнителна информация: стая №12 в сградата на Община – Ботевград и телефон : 0723/69-159.

 

Назад