Община Ботевград обявява свободно работно място по служебно правоотношение за длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел „ПНО“

19 Февруари 2024г.

На основание чл.10 и чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДСл) и във връзка със Заповед № ОА-85 / 16.02.2024 г., Кметът на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

ОБЯВЯВАМ  КОНКУРС

за  длъжността Главен експерт „Човешки ресурси“ в отдел „Правно нормативно обслужване“ при Общинска администрация Ботевград.

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

• кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния 

служител;

• образование: висше;

• минимална образователна степен: бакалавър;

• професионален опит  –  2 /две/ години или придобит минимален ранг за заемане на 

длъжността: ІV младши ранг;

• вид правоотношение: служебно;

- Допълнителните изисквания за длъжността са: работа с продуктите на MS Office /Word,  Excel/, Internet;

• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите: аналитична компетентност, ориентация към резултати, работа в екип, комуникативна компетентност, фокус към клиента (вътрешен/външен), професионална компетентност, дигитална компетентност.

2. Начин на провеждане на конкурса:

• Решаване на тест;

• Интервю с кандидатите.

• Допълнителна информация за начина на провеждане: До конкурс се допускат 

всички лица, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

• Заявление за участие в конкурс - по образец  /Приложение № 3/ към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/.  Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦАО в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

 

Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:

• Декларация от лицето /по образец/ по чл. 17, ал. 3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители /НПКПМДСл/ от участника в конкурса. Декларацията се предоставя от служителите в Центъра за административно обслужване в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

• Копия от документи за  придобитата образователно - квалификационна степен, 

допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага; 

• Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;

• Автобиография;

• Документ за самоличност – необходим само за идентификация;

• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник, като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка, подаването на документи може да се осъществи и по електронен път, чрез Система за сигурно електронно връчване /ССЕВ/, като заявлението и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. 

4. Кратко описание на длъжността:

Организиране, разработване и привеждане в съответствие с нормативната уредба на заплатите в общинската администрация и звената към нея. Изготвяне на документите, свързани с оформянето на трудовите и служебни правоотношения на служителите. Прави експертни анализи и становища, дава предложения и координира дейностите по назначаване, преназначаване, освобождаване и други дейности свързани с персонал. Подготвя справки и декларации към НАП и други държавни институции. Подготвя докладни записки от името на кмета за извършване на структури промени, подпомага дейността на общинска администрация с цел повишаване на нейната ефективност. Отговаря за изготвянето и представянето на тримесечни и годишни статистически отчети, отговаря за въвеждане на „Единна информационна система за управление на човешки ресурси в Държавната администрация“ (ЕИСУЧРДА).

 

 

 

Минимален размер на основната заплата, определена за длъжността е 933.00 лв. (Индивидуалният размер на заплатата ще бъде определен при назначаването, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител, чл. 8 и 9 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация). 

 

5. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура (чл.14, ал.4 от НПКПМДСл).

 

Място за подаване на документите за участие в конкурса:

• При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика

за конкурсната длъжност; 

• Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦАО на партерния етаж в сградата на Община Ботевград, пл. „Освобождение” №13, всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Лице за контакт: Николай Николов, Началник отдел ПНО, тел.: 0723 / 69152.

6. Срок за подаване на документите за участие:

10 /десет/ дни от датата на публикуване на обявлението за конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

Ден на публикуване: 19.02.2024 г.

Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 28.02.2024 г.

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Интернет страницата на общината: www.botevgrad.bg и на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

 

 

Списък документи
Заявление за участие в конкурс-Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2
Декларация по чл.17, ал.3
Протокол 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати
Протокол 2 за приемане на система за оценяване
Протокол 3 резултати от тест
Протокол 3 - Окончателно класиране
Назад