Община Ботевград обявява за длъжността Началник на отдел „Управление на проекти и програми” при Общинска администрация Ботевград.

21 Септември 2018г.

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  във връзка със Заповед №ОА-428/ 18.09.2018г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за  длъжността Началник на отдел „Управление на проекти и програми” при Общинска администрация Ботевград.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
• кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния
служител;
• образование: висше;
• минимална образователна степен – бакалавър;
• професионален опит  –  4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на
длъжността: III младши;
• Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
управленска компетентност, стратегическа компетентност, комуникационна компетентност, умения за работа в екип, компютърни умения и квалификации в областта на информационните технологии, владеене на чужд език – английски език.


2. Начин на провеждане на конкурса:
• Допускане по документи;
•  Решаване на тест;
• Интервю с кандидатите.


3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:
• Заявление за участие в конкурс  - по образец  /Приложение № 2/ към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦИОГ  в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;
Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:
• Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. Декларацията се предоставя от служителите в
Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;
• Копие от документ за  завършено висше образование и придобита образователно - квалификационна степен, както и допълнителни квалификации и правоспособност;
• Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като
държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;
• Автобиография;
• Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.


4. Кратко описание на длъжността:
Ръководи, организира и контролира дейността на отдела и съвместната им работа с другите административни звена за изпълнението на съвместните задачи. Отчита дейността извършена от служителите в отдела пред съответните органи, ръководи, координира и контролира изготвянето на анализи, подготовка на проекти и програми и дава експертни становища. Организира изготвянето на справки и материали изискани от висшестоящи институции във връзка с представени за одобрение проекти. Съдейства за оказване на методическа помощ на кметствата по въпроси свързани с кандидатстване по програми и проекти.

5. Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 510.00 лв., като
индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.


6. Място за подаване на документите за участие:
• При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика
за конкурсната длъжност. 
• Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния
етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.
Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723 / 69137.
7. Срок за подаване на документите за участие:
14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

Ден на публикуване 21.09.2018 г.
Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 05.10.2018г.
Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13, както  и на интернет страницата на  Община Ботевград.

ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград

 

Образците може да изтеглите по-долу.

Списък документи
Заявление за участие в конкурс
Декларация чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС
Протокол 1
Протокол 3
Протокол 4
Назад