Общински съвет – Ботевград, обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на „МБАЛ-Ботевград” ЕООД

09 Май 2018г.

Община Ботевград на основание чл. 63. ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба № 9/29.06.2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения  и  Решение №104/ 26.04.2018 година на Общински съвет – Ботевград, обявява конкурс за избор на управител и възлагане управлението на    „МБАЛ-Ботевград” ЕООД за срок от 3 години.

Изисквания към кандидатите:

1. Да притежават образователно-квалификационна степен "магистър" по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен "магистър" по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт.

 2.Да има най-малко 5 /пет/ години трудов стаж като лекар или икономист, кандидатите притежаващи образователно- квалификационна степен “магистър” по медицина да имат придобита основна специалност;

3.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.

 Необходими документи:

 За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни плика,  както следва:

Плик № 1 съдържа:

- Заявление за участие в конкурс

- Документи, удостоверяващи образователно- квалификационна степен, квалификацията и специалността на кандидата;

- Документ за самоличност;

- Удостоверение за трудов стаж и документ за придобита основна специалност;

- Свидетелство за съдимост;                                                                         

- Автобиография (CV);

Плик № 2 съдържа:  - Писмена разработка на програма за развитие и дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение- Ботевград” ЕООД за тригодишния период

Плик №1 и плик №2 се поставят в един общ запечатан плик, а заявленията се завеждат в специален регистър по реда на тяхното постъпване.

За всяко подадено заявление се издава удостоверение, в което се посочват името на подателя, датата и часът на приемането му.

Документите се подават лично, или чрез надлежно упълномощено лице в ЦИОГ на Община Ботевград, пл.Освобождение № 13.

Срок и място за подаване на документите: до 17.30 часа, на 15.06.2018 година.в ЦИОГ на Община Ботевград.

Темата, предмет на събеседването по чл.2, ал.1,т.3 от Наредба № 9/ от 26.06.2000г.е Програма за развитие и дейността на “Многопрофилна болница за активно лечение - Ботевград” ЕООД за тригодишния период.

Дата, час и място на провеждане на конкурса: 18.06.2018 година, 10.00 часа, в зала № 15 на Общинската администрация.

Конкурсът ще се проведе на три етапа, както следва:

-          проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания на кандидата;

-          представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;

-          събеседване с кандидатите

За контакти: Община Ботевград, тел.0723/66603, 0723/69104

Назад