ОБЯВЯВА КОНКУРС за длъжността „Секретар на община” при Общинска администрация Ботевград.

24 Юли 2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.13, ал.1 и чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и  във връзка със Заповед №ОА-381/ 20.07.2017г. на кмета на Община Ботевград обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за  длъжността „Секретар на община” при Общинска администрация Ботевград.

 

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • кандидатите да отговарят на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния

служител;

  • образование: висше;
  • минимална образователна степен – магистър;
  • професионален опит   4 /четири/ години или придобит минимален ранг за заемане на

длъжността: III младши;

·         Предпочитана специалност или област, по която е придобито образованието:

публична администрация, правни науки,  хуманитарни науки  /една от изброените/.

·         Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:

управленска компетентност, стратегическа компетентност, лидерски умения,  комуникационна компетентност, умения за работа в екип, компютърни умения и квалификации в областта на информационните технологии, владеене на чужд език – английски език.

2. Начин на провеждане на конкурса:

  • Концепция за стратегическо управление;

Тема на разработката: „Ефективна общинска администрация- организация и контрол”. Разработената концепция да бъде до 10 /десет/ страници А4.

·                       Интервю с кандидатите.

3. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

·       Заявление за участие в конкурс  - по образец  /Приложение № 2/ към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Заявлението се предоставя от служителите в „Деловодство” в ЦИОГ  в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

Към заявлението се прилагат /представените документи следва да са ясни и четливи /:

·       Декларация от лицето за обстоятелствата по чл. 17, ал. 2, т.1 от Наредбата за провеждане  на конкурсите за държавни служители /НПКДС/. Декларацията се предоставя от служителите в

Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинска администрация -  Ботевград;

·       Концепцията поставена в запечатан плик, надписан с трите имена на кандидата;

·       Копие от документ за самоличност;

·       Копия от документи за придобита образователно - квалификационна степен, както и

допълнителни квалификации и правоспособност;

·       Копия от документи, удостоверяващи професионалния опит или придобития ранг като

държавен служител /при наличие на такъв/. Същите следва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите;

·       Автобиография;

·       Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от кандидата или чрез пълномощник като за изискваните копия се представят и оригиналите за сверка.

4. Кратко описание на длъжността:

Ръководи, координира и контролира дейността на администрацията в изпълнение на разпорежданията на Кмета на общината при спазване разпоредбите на ЗМСМА, Устройствения правилник на Общинска администрация Ботевград и другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с дейността на администрацията. Организира и отговаря за деловодното обслужване, документооборота в общината и общинския архив, за дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване, за разгласяването и обнародването на актовете на Общински съвет и на Кмета на общината. Организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на задачите и действията, свързани с прилагането на законите и подзаконовите нормативни актове относно административното обслужване на гражданите и представянето на административни услуги. Отговаря за работата с молбите, жалбите, сигналите за корупционни пратки, сигнали и предложенията на гражданите и юридическите лица. Организира обмен на опит и внедряване на добри практики в работата на администрацията. Отговаря и контролира дейностите образование, култура, здравеопазване и социални дейности.

5.      Размерът на основната заплата за конкурсната длъжност е от 550.00лв. до 1800.00 лв.,  

като индивидуалният размер ще бъде определен при назначаването съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

6.      Място за подаване на документите за участие:

  • При подаване на заявленията на кандидатите се предоставя Длъжностна характеристика

за конкурсната длъжност.  

  • Документите на кандидатите се приемат на гише „Деловодство” в ЦИОГ на партерния

етаж на общинска администрация Ботевград всеки работен ден от 8.30ч. до 17.30ч.

Лице за контакт: Светла Тодорова Главен експерт ЧР тел.: 0723 / 69137.

7.      Срок за подаване на документите за участие:

14 /четиринадесет/ дни от датата на публикуване на обявлението на конкурса в  регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията и на интернет страницата на община Ботевград.

 

Ден на публикуване 24.07.2017 г.

Краен срок за подаване на документите до 17.30ч. на 07.08.2017г.

 

Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло, намиращо се на партерния етаж на Общинска администрация, на адрес гр. Ботевград, пл. Освобождение  №13, както  и на интернет страницата на  Община Ботевград.

 

 

ИВАН ГАВАЛЮГОВ

Кмет на община Ботевград

 

 

Образците може да изтеглите по-долу.

 

Списък документи
Декларация чл.17 ал.2 т.1 от НПКДС
Заявление за участие в конкурс
Протокол на допуснати и недопуснати кандидати
Извлечение от Протокол №2/22.08.2017г. резултати от концепция
Извлечение от Протокол №2/22.08.2017г. окончателно класиране.
Назад