Конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата 2024“

03 Април 2024г. Прочетена 1156

Предстои провеждане на конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата 2024“, който има дългогодишна традиция и се е утвърдил през годините като добра практика при придобиване на основни познания от децата и учениците за рисковете от бедствия и пожари и за начините на поведение в такива ситуации.

 Състои се от три етапа:

• Общински – до 31 март;

• Областен – до 30 април;

• Национален – до 30 юни.

 Конкурсът е съвместна проява на Министерство на вътрешните работи в партньорство с Министерство на образованието и науката. Областния етап на конкурса е съвместна проява на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – София и Регионално управление на образованието София област.

 В конкурса право на участие имат деца и ученици от 7 до 18 годишна възраст, разделени на три групи:

• Първа група – от 7 до 10 години;

• Втора група – от 11 до 13 години;

• Трета група – от 14 до 18 години.

Участниците, класирали се на първо, второ и трето място в националния етап на конкурса, имат право на финансово подпомагане по реда на Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.

Задължително всяка рисунка трябва да бъде придружена от:

- Кратко описание на отделен лист, на български или на английски език, което да е прикрепено към гърба й;

- На гърба на рисунката трябва да бъдат написани трите имена, възраст и точен адрес на участника, училище, педагогически ръководител и телефон за връзка;

- Техниката за рисуване е по избор на участника;

- Задължително да бъде спазен формата на рисунката – размер на листа 35/50 cm, без да е паспартирана;

- Всеки участник трябва да попълни и изпрати заедно с рисунката декларация – Приложение 1 от Правилата. Декларациите за лица до 14 години се попълват от родител или настойник, като задължително се вписват трите имена на участника в конкурса. Декларациите за лица от 14 до 18 годишна възраст се попълват и подписват от автора на рисунката и се преподписват от родител или настойник.

Рисунките, описанията и декларациите към тях може да се изпращат в съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ по местоживеене или в РУО-София област най-късно до 26.04.2024 г.

 


Назад

Последни новини

Prev Next