Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти

31 Май 2022 Прочетена 535
Община Ботевград обявява публични търгове за продажба на общински недвижими имоти

Община Ботевград на основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 79 от Наредба за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество във връзка с Раздел ІІІ.Б. в Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост през 2022 г., приета с Решение №234/ 22.12.2021 г. на Общински съвет - Ботевград и Решение №8/ 27.01.2022 г. на Общински съвет  –  Ботевград,

ОБЯВЯВА

публични търгове с тайно наддаване  по реда на глава шеста от Наредбата за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество за продажба на недвижими имоти - частна общинска собственост:

1. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.733 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1489 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект, квартал 177, УПИ ХIV, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ж. к. „Васил Левски“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.731, 05815.304.734, 05815.304.735, 05815.304.1594, при начална тръжна цена в размер на 134 010.00 (сто тридесет и четири  хиляди и десет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

 2. Поземлен имот с идентификатор 05815.304.734 по КККР на гр. Ботевград, с площ от 1593 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана; НТП: за друг вид производствен, складов обект, квартал 177, УПИ ХV, адрес на поземления имот: гр. Ботевград, п. к. 2140, ж. к. „Васил Левски“, граници: поземлени имоти с идентификатори: 05815.304.732, 05815.304.1512, 05815.304.735, 05815.304.733, 05815.304.731, при начална тръжна цена в размер на 143 370.00 (сто четиридесет и три  хиляди и триста и седемдесет) лева без ДДС. Сделката е облагаема.

 

Повече информация за предстоящия търг за горните два имота може да намерите : ТУК

 

 


Назад