Покана за заключителна пресконференция по проект

31 Юли 2019 Прочетена 613
Покана за заключителна пресконференция по проект

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на 01.08.2019 г. (четвъртък), във връзка с приключването на дейностите по проект № BG16RFOP001-2.001-0057 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград” по процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще бъдат проведени следните събития:

-        от 11:00 ч. – Заключителна пресконференция по проект № BG16RFOP001-2.001-0057 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград”. Място на провеждане: Заседателна зала в сградата на Общинска администрация – Ботевград, ет. 2, пл. „Освобождение“ № 13, гр. Ботевград;

-        от 11:30 ч. – Официална церемония „Откриване на обект“ за приключване изпълнението на СМР по проект № BG16RFOP001-2.001-0057 „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград”. Място на провеждане: гр. Ботевград, пл. „Освобождение“ № 12.

 

 

 

 

Очакваме Ви!

ОБЩИНА БОТЕВГРАД,

гр. Ботевград, пл. "Освобождение" 13

e-mail: obshtina@botevgrad.org

 

Този документ е създаден в рамките на проект на Община Ботевград във връзка с процедура BG16RFOP001-2.001 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В ПЕРИФЕРНИТЕ РАЙОНИ” по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, който се осъществява с финансовата подкрепата на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ботевград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020


Назад