Приключена е процедурата по отстраняване на явна фактическа грешка (ЯФГ) в кадастрален район 5 (масив 5) по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Ботевград

21 Май 2019 Прочетена 772

Със Заповед № КД-14-14/02.04.2019г.г. на Изпълнителен директор на АГКК е одобрено изменението в КККР на гр. Ботевград, EKATTE 05815, общ. Ботевград, одобрена със заповед № РД-18-49/14.10.2011г. на Изпълнителен директор на АГКК.

Във връзка с констатирани от собственици в кадастралния район несъответствия между границите на имотите им, трасирани по координати от кадастралната карта на гр. Ботевград и старите реални граници възниква необходимостта от изработването на проект за изменение на кадастралната карта, с който същите да бъдат коригирани. Разминаването в границите е факт още при обявяването на картата на възстановената собственост (КВС), от където са взети и данните за изработването на кадастралната карта. Имотите, засегнати от това разминаване са почти всички в обхвата на кадастрален район №5 (масив 5).

Инициативата за отстраняване на констатираната явна фактическа грешка (ЯФГ) идва от страна на Община Ботевград, след като през втората половина на 2017г. е възложено заснемането на реалните граници на имотите и изработването на проект за отстраняването на явната фактическа грешка в масив 5 по кадастралната карта на гр. Ботевград. Със заявление с вх.№ 01-15715-15.01.2018г. проекта за изменение е входиран в Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Софийска област. 

СГКК – Софийска област от своя страна провежда процедурите по обработване на проекта и издава скица-проект с № 15-694309-27.09.2018г., която обявява на всички заинтересовани лица. Същите получават и допълнителна информация по обявената скица-проект от служители на отдел „ТСУ“ в Община Ботевград при поискването на такава.

След обявлението на заповедта на изпълнителния директор в Държавен вестник и изтичането на едномесечния срок за възражения по нея, завършването на процедурата е факт и към настоящия момент границите на поземлените имоти в кадастралната карта са актуализирани и приведени в съответствие със скица-проект с № 15-694309-27.09.2018г.


ИВАН ГАВАЛЮГОВ
Кмет на община Ботевград


Назад