Проведе се началната конференция по Проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“

13 Юли 2022 Прочетена 327
Проведе се началната конференция по Проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“

 

 

 

Стартираха дейностите по одобрения проект „Създаване на майчини центрове за подобрено включване на уязвими групи в Община Ботевград и община Мездра“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“.

На 12 юли от 11:00 часа бе проведена начална конференция в село Литаково, на която беше представен проекта, като присъстваха кметовете на селата Литаково и Скравена и представители на Община Ботевград, Община Мездра и СНЦ „МАГ“ – Ботевград, местни медии и граждани.

Проектът е на стойност 977 868.94 лева и се финансира по Програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи" чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо Пространство 2014- 2021 г. Проектът предвижда създаване на Майчини центрове в с. Скравена, с. Литаково, община Ботевград и гр. Мездра, община Мездра, които си партнират помежду си и със СНЦ „МАГ“ – Ботевград.

Минимум 300 деца на възраст от 0 до 6 години и техните родители от ромски произход ще бъдат обхванати от дейностите на Майчините центрове, където родителите ще получават изчерпателна информация за всичко, което касае детето им и всяка дейност ще бъде предварително обсъждана и съгласувана с тях. Това ще разшири родителските им умения и вярвания по отношение на това как трябва да изглежда грижата за развитието на детето им. Друг много важен аспект на семейно-ориентирания подход ще бъде изграждането на родителски мрежи за взаимопомощ.

По проекта ще бъдат ремонтирани и реновирани сгради – общинска собственост в гр. Мездра, с. Литаково и с. Скравена, които се намират в центъра на населените места и са разпознаваеми за местното население.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.          

 

Тhe opening conference of the Project "Creation of Mother centers for improved inclusion of vulnerable groups in Botevgrad Municipality and Mezdra Municipality" was held

 

The Municipality of Botevgrad begins the implementation of the project "Creation of Mother centers for improved inclusion of vulnerable groups in the Municipality of Botevgrad and the Municipality of Mezdra"

On 12th of July, at 11:00 am, an opening conference was held in the village of Litakovo, at which the project was presented in details. Тhe conference was attended by the mayors of the villages of Litakovo and Skravena and representatives of the Municipality of Botevgrad, the Municipality of Mezdra and NGO "MAG" - Botevgrad, local media and citizens.

The project is worth BGN 977,868.94 and is financed by Programme "Local Development, Poverty Reduction and Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups" through the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021. The project envisaged the creation of Mother Centers in the village of Skravena, the village of Litakovo /municipality of Botevgrad/ and the town of Mezdra /municipality of Mezdra/, who partner with each other and with NGO "MAG" - Botevgrad.

At least 300 children aged 0-6 and their parents from Roma origin will be covered bu the activities of the Mother centers, where parents will receive comprehensive information about everything that concerns their child and each activity will be discussed and agreed with them in advance. This will expand their parenting skills and beliefs about what caring fot their child’s development should look like. Another very important aspect of the family-oriented approach will be building of parental network for mutual assistance.

Under the project, municipally owned buildings in the town of Mezdra, the village of Litakovo and the village of Skravena, which are located in the center of the settlements and are recognizable to the local population, will be repaired and renovated.

The Programme operator of Programme "Local Development, Poverty Reduction and Enhanced Inclusion of Vulnerable Groups"  is not responsible for the content of the publication and the way in which the information in it may be used.

Галерия снимкиНазад

Последни новини

Prev Next