ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

16 Юли 2021 Прочетена 634
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НОВИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

Във връзка с реализацията на проект Предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства в община Ботевград, през месец август 2021 г. Община Ботевград ще разкрие две нови социални услуги - Център за обществена подкрепа” и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства”, където ежедневно потребителите ще имат безплатен достъп до предлаганите дейности.

Заявления и насочване за ползване на новите социални услуги се подават в Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Ботевград, отдел „Закрила на детето“ с адрес: гр. Ботевград, ул. „Свобода“, № 1.

 

1.       „Център за обществена подкрепа”/ЦОП/:

Социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителския капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликти при развод/раздяла, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.

Услугата е почасова, като екипът се състои от следните специалисти: психолог, медицинска сестра, социален работник, логопед, педагог, юрист.

 

·         Допустими потребители на услугата ЦОП:

-        Деца от 0 до 18 години в риск и техните семейства;

-        Деца в услуги от резидентен тип, както и в приемни семейства;

-        Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които е преценено, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;

-        Кандидати или вече одобрени приемни семейства;

-     Кандидати или вече одобрени осиновители;

-     Лица - бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва услугата  ЦОП;

-     Лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от ЦОП;

 

2.    Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства” (ДЦПДУТС):

Обучителна, рехабилитационна и терапевтична дейност на деца с увреждания; развитие на техния потенциал и заложби; формиране и развитие на основни личностни и социални умения, чрез: музикотерапия, кулинарна терапия, арт терапия, хипотерапия, мобилна социална услуга;

Услугата е полудневна и/или почасова, като екипът се състои от специалисти по прилагане на съответните терапии.

 

·         Допустими потребители на услугата ДЦПДУТС:

-            Деца с увреждания от 0 до 18 години;

-            Семействата на деца с увреждания от 0 до 18 години, които са потребители на услугата;

За допълнителна информация може да се обръщате към:

Дирекция „Социално подпомагане” – град Ботевград;

Общинска Администрация – Ботевград на следните телефони: 0723/69 131; 0723/69 135


Назад

Последни новини

Prev Next