Заявления за намаляване или освобождаване от наем за общински имоти

24 Април 2020 Прочетена 231
Заявления за намаляване или освобождаване от наем за общински имоти

Във връзка с въведеното извънредно положение и Решение 72/13.04.2020г. на Общински съвет Ботевград всички заинтересовани физически и юридически лица, ползващи под наем общински имоти, могат да заяват желанието си за намаляване с 50% или освобождаване от наем за периода на ограничителните мерки. Заявленията за намаляване на наем трябва задължително да са придружени със заверени счетоводни документи, доказващи намаление на оборота на търговския обект за този период поне с 50 % от средномесечния оборот за последните 12 месеца (в случай, че търговецът е наемател на обекта от по-малко от 12 месеца - средномесечния оборот от началото на започване работа на обекта).

Комисия от общински служители ще обработва и одобрява/отказва постъпилите заявления, след което ще информира всички заявители.

Бланки със заявленията са приложени към настоящата новина , като могат да се получат и от гише-Деловодство в Община Ботевград.

 

Списък от файлове
Заявление за освобождаване от наем
Заявление за намаляване на наем

Назад