00257-2016-0007 - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантски услуги по чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията - извършване на оцeнка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор и упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на СМР на 12 (дванадесет) одобрени многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Ботевград, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, приета с ПМС № 18 от 02.02.2015 г.“, в две обособени позиции"

18 Юли 2016
Документация
Документация
18 Юли 2016
Обявление
Обявление
18 Юли 2016
Решение
Решение
18 Юли 2016
Решение за прекратяване
02 Декември 2016
Протоколи
Протокол №1
02 Септември 2016
Протокол № 2
02 Декември 2016
Протокол № 3
02 Декември 2016
Протокол № 4
02 Декември 2016
Файлове за преглед
Образци
18 Юли 2016
Разяснение
08 Август 2016
Съобщение за отваряне на ценови оферти
21 Септември 2016
Доклад
02 Декември 2016
Назад