00257-2016-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в град Ботевград по ОПРР 2014 - 2020г.“

20 Декември 2016г.

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на  инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в гр. Ботевград по ОПРР 2014 - 2020“ с пет обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград“

Обособена позиция 2: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград“

Обособена позиция 3: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров“ – основна сграда и физкултурен салон към нея“

Обособена позиция 4: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на филиал „Детелина” към ДГ „Иглика” - гр. Ботевград“

Обособена позиция 5: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград“

 

 

Забележка: Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
27 Декември 2016г.
Техническа документация ОП 1
27 Декември 2016г.
Техническа документация ОП 2
27 Декември 2016г.
Техническа документация ОП 3
27 Декември 2016г.
Техническа документация ОП 4
27 Декември 2016г.
Техническа документация ОП 5
27 Декември 2016г.
Обявление
Обявление възложена поръчка Об.п-я 4
09 Октомври 2017г.
Обявление възложена поръчка обособена позиция 2
03 Октомври 2017г.
Обявление възложена поръчка Об.п-я 3
03 Октомври 2017г.
Обявление Об п-я 1
10 Октомври 2017г.
Обявление Об п-я 5
10 Октомври 2017г.
Обявление за възложена поръчка ОП5
28 Декември 2018г.
Обявление за приключване на договор ОП3
18 Януари 2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП4
17 Април 2019г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция 2
28 Ноември 2019г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция 1
28 Ноември 2019г.
Обявление за приключване на договор ОП5
28 Декември 2018г.
Обява
Обява
23 Декември 2016г.
Решение
Решение
23 Декември 2016г.
Решение за измение
06 Януари 2017г.
Решение за избор на изпълнител
28 Юли 2017г.
Договори
Проект на договор
06 Януари 2017г.
Договор Обособена позиция 2
03 Октомври 2017г.
Приложение 3 - Технически спецификации
03 Октомври 2017г.
Приложение № 1 - Техническо предложение обособена позиця 2
03 Октомври 2017г.
Приложение № 2 - Ценово Предложение Обособена позиция 2
03 Октомври 2017г.
Приложение № 4 -Гаранция Обособена позиция 2
03 Октомври 2017г.
Договор об.п-я 3
03 Октомври 2017г.
Приложение № 1 - Техн.пред-е Об.п-я 3
03 Октомври 2017г.
Приложение № 2 - Ценово пред-е по Об. п-я 3
03 Октомври 2017г.
Приложение № 4 -Гаранция за об. п-я 3
03 Октомври 2017г.
Гаранция Об.п-я 4
09 Октомври 2017г.
Договор Феърплей Об.п-я 4
09 Октомври 2017г.
Техн. предл-е Об. п-я 4
09 Октомври 2017г.
Ценово предл-е Об.п-я 4
09 Октомври 2017г.
Гаранция об.п-я 1
10 Октомври 2017г.
Договор ДЗЗД Бебреш Об.п-я 1
10 Октомври 2017г.
Техн.пред-е Об.п-я 1
10 Октомври 2017г.
Ценово предл-е Об.п-я 1
10 Октомври 2017г.
Банкова гаранция Об.п-я 5
10 Октомври 2017г.
Договор Вийом Об.п-я 5
10 Октомври 2017г.
Техн.предл-е Об.п-я 5
10 Октомври 2017г.
Ценово предл-е об.п-я 5
10 Октомври 2017г.
Протоколи
Протокол 2
01 Юни 2017г.
Доклад
28 Юли 2017г.
Протокол №1
28 Юли 2017г.
Протокол №3
28 Юли 2017г.
Протокол №4
28 Юли 2017г.
Протокол №5
28 Юли 2017г.
Файлове за преглед
Образци
27 Декември 2016г.
Разяснение 1
16 Януари 2017г.
Разяснение 2
20 Януари 2017г.
Pазяснение 3
23 Януари 2017г.
Разяснение 4
24 Януари 2017г.
Разяснение 5
27 Януари 2017г.
Разяснение 6
03 Февруари 2017г.
Разяснение 7
06 Февруари 2017г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
30 Юни 2017г.
Назад