00257-2016-0013 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в град Ботевград по ОПРР 2014 - 2020г.“

20 Декември 2016

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ЧЛ. 18, АЛ. 1, Т. 1 ЗОП ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изпълнение на  инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сгради от държавната и общинска инфраструктура в гр. Ботевград по ОПРР 2014 - 2020“ с пет обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в административната сграда на Община Ботевград“

Обособена позиция 2: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от културната инфраструктура на гр. Ботевград“

Обособена позиция 3: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради на ПМГ „Акад. проф. Асен Златаров“ – основна сграда и физкултурен салон към нея“

Обособена позиция 4: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на филиал „Детелина” към ДГ „Иглика” - гр. Ботевград“

Обособена позиция 5: „Изпълнение на инженеринг за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда от държавната инфраструктура на гр. Ботевград“

 

 

Забележка: Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
27 Декември 2016
Техническа документация ОП 1
27 Декември 2016
Техническа документация ОП 2
27 Декември 2016
Техническа документация ОП 3
27 Декември 2016
Техническа документация ОП 4
27 Декември 2016
Техническа документация ОП 5
27 Декември 2016
Обявление
Обявление възложена поръчка Об.п-я 4
09 Октомври 2017
Обявление възложена поръчка обособена позиция 2
03 Октомври 2017
Обявление възложена поръчка Об.п-я 3
03 Октомври 2017
Обявление Об п-я 1
10 Октомври 2017
Обявление Об п-я 5
10 Октомври 2017
Обявление за възложена поръчка ОП5
28 Декември 2018
Обявление за приключване на договор ОП3
18 Януари 2019
Обявление за приключване на договор за ОП4
17 Април 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция 2
28 Ноември 2019
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция 1
28 Ноември 2019
Обявление за приключване на договор ОП5
28 Декември 2018
Обява
Обява
23 Декември 2016
Решение
Решение
23 Декември 2016
Решение за измение
06 Януари 2017
Решение за избор на изпълнител
28 Юли 2017
Договори
Проект на договор
06 Януари 2017
Договор Обособена позиция 2
03 Октомври 2017
Приложение 3 - Технически спецификации
03 Октомври 2017
Приложение № 1 - Техническо предложение обособена позиця 2
03 Октомври 2017
Приложение № 2 - Ценово Предложение Обособена позиция 2
03 Октомври 2017
Приложение № 4 -Гаранция Обособена позиция 2
03 Октомври 2017
Договор об.п-я 3
03 Октомври 2017
Приложение № 1 - Техн.пред-е Об.п-я 3
03 Октомври 2017
Приложение № 2 - Ценово пред-е Об.п-я 3
03 Октомври 2017
Приложение № 4 -Гаранция за об. п-я 3
03 Октомври 2017
Гаранция Об.п-я 4
09 Октомври 2017
Договор Феърплей Об.п-я 4
09 Октомври 2017
Техн. предл-е Об. п-я 4
09 Октомври 2017
Ценово предл-е Об.п-я 4
09 Октомври 2017
Гаранция об.п-я 1
10 Октомври 2017
Договор ДЗЗД Бебреш Об.п-я 1
10 Октомври 2017
Техн.пред-е Об.п-я 1
10 Октомври 2017
Ценово предл-е Об.п-я 1
10 Октомври 2017
Банкова гаранция Об.п-я 5
10 Октомври 2017
Договор Вийом Об.п-я 5
10 Октомври 2017
Техн.предл-е Об.п-я 5
10 Октомври 2017
Ценово предл-е об.п-я 5
10 Октомври 2017
Протоколи
Протокол 2
01 Юни 2017
Доклад
28 Юли 2017
Протокол №1
28 Юли 2017
Протокол №3
28 Юли 2017
Протокол №4
28 Юли 2017
Протокол №5
28 Юли 2017
Файлове за преглед
Образци
27 Декември 2016
Разяснение 1
16 Януари 2017
Разяснение 2
20 Януари 2017
Pазяснение 3
23 Януари 2017
Разяснение 4
24 Януари 2017
Разяснение 5
27 Януари 2017
Разяснение 6
03 Февруари 2017
Разяснение 7
06 Февруари 2017
Съобщение за отваряне на ценови оферти
30 Юни 2017
Назад