00257-2017-0020 Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект на Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. с две обособени позиции: Обособена позиция 1 – „Изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., запазена по чл.12 от Закона за обществените поръчки“. Обособена позиция 2 – „Организиране на пресконференции, изработване и доставка на промоционални материали за информация и публичност по проект, с бенефициент Община Ботевград по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

06 Октомври 2017г.

Важно: С решение  №ОП-32 от 13.10.2017г. за одобряване на обявление за изменение или  допълнителна информация е изменена документацията за обществена поръчка.
Участниците следва да имат предвид, че възложителят е одобрил нова  документация.
За улеснение на участниците: Промяната в документацията за участие е следната:
1.    Поради допусната техническа грешка т.14.1.2. от документацията се  заличава.

Документация
Документация
06 Октомври 2017г.
Документация - нова
13 Октомври 2017г.
Обявление
Обявление
06 Октомври 2017г.
Обявление за възложена поръчка
20 Март 2018г.
Обявление за приключване на договор - Обособена позиция 1
25 Април 2018г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - ОП 2
04 Юли 2019г.
Решение
Решение
06 Октомври 2017г.
Решение за изменение
13 Октомври 2017г.
Решение за избор на изпълнител
24 Януари 2018г.
Договори
Договор
06 Октомври 2017г.
Договор за Обособена позиция 1
20 Март 2018г.
Договор за Обособена позиция 2
20 Март 2018г.
Протоколи
Протокол № 2
24 Януари 2018г.
Протокол № 3
24 Януари 2018г.
Протокол №1
24 Януари 2018г.
Протокол №4
24 Януари 2018г.
Протокол по 181
24 Януари 2018г.
Файлове за преглед
Образци
06 Октомври 2017г.
Разяснения
23 Октомври 2017г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
15 Януари 2018г.
Назад