00257-2017-0021 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в многофамилна жилищна сграда „Орхание“, с административен адрес: гр. Ботевград, ж.к. „В. Левски“ бл.1“

07 Декември 2017

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП, във връзка с чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
12 Декември 2017
Техническа документация
12 Декември 2017
Обявление
Обявление
11 Декември 2017
Обявление за възложена поръчка
14 Май 2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
11 Април 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
11 Декември 2017
Решение
12 Март 2018
Договори
Проект на договор
12 Декември 2017
Договор
14 Май 2018
Приложения към договора
14 Май 2018
Протоколи
Протокол № 2
25 Януари 2018
Протокол № 1
12 Март 2018
Протокол № 4
12 Март 2018
Протокол №3
12 Март 2018
Протокол №5
12 Март 2018
Файлове за преглед
Образци
12 Декември 2017
Съобщение за отваряне на цени
01 Март 2018
Доклат
12 Март 2018
Назад