00257-2017-0022 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции

14 Декември 2017

Забележка: С Решение ОП-4/02.03.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация възложителят е удължил срока за подаване на оферти, считано до 14.03.2018г.-17:30ч. включително.

Документация
Документация
19 Декември 2017
Обявление
Обявление за поръчка
18 Декември 2017
Обявление за възложена поръчка
25 Юни 2018
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 3
27 Юни 2019
Обявление за приключване на договор за ОП 4
24 Юли 2019
Обявление за приключване на договор за ОП 5
24 Юли 2019
Обявление за приключване на договор за ОП 2
24 Юли 2019
Обявление за приключване на договор за ОП 1
29 Юли 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
18 Декември 2017
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
06 Март 2018
Решение за избор на изпълнител
18 Април 2018
Решение за изменение на решение
18 Май 2018
Договори
Проект на договор ОП 3
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 4
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 5
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 1
19 Декември 2017
Проект на договор ОП 2
19 Декември 2017
Договор и приложение ОП1
25 Юни 2018
Договор и приложение ОП2
25 Юни 2018
Договор и приложение ОП3
25 Юни 2018
Договор и приложение ОП4
25 Юни 2018
Договор и приложение ОП5
25 Юни 2018
Обявление за възложена поръчка
25 Юни 2018
Протоколи
Протокол № 2
21 Март 2018
Доклад
18 Април 2018
Протокол № 1
18 Април 2018
Протокол №3
18 Април 2018
Протокол №4
18 Април 2018
Файлове за преглед
Образци
19 Декември 2017
Справка
19 Декември 2017
Приложение 1
19 Декември 2017
Приложение 2
19 Декември 2017
Приложение 3
19 Декември 2017
Приложение 4
19 Декември 2017
Приложение 5
19 Декември 2017
Съобщение за спиране на процедурата
15 Януари 2018
Информация при производство по обжалване
29 Януари 2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти
04 Април 2018
Назад