00257-2017-0022 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на звената, финансирани от общинския и държавен бюджет на Община Ботевград” в пет обособени позиции

14 Декември 2017г.

Забележка: С Решение ОП-4/02.03.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация възложителят е удължил срока за подаване на оферти, считано до 14.03.2018г.-17:30ч. включително.

Документация
Документация
19 Декември 2017г.
Обявление
Обявление за поръчка
18 Декември 2017г.
Обявление за възложена поръчка
25 Юни 2018г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка ОП 3
27 Юни 2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП 4
24 Юли 2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП 5
24 Юли 2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП 2
24 Юли 2019г.
Обявление за приключване на договор за ОП 1
29 Юли 2019г.
Решение
Решение за откриване на процедура
18 Декември 2017г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
06 Март 2018г.
Решение за избор на изпълнител
18 Април 2018г.
Решение за изменение на решение
18 Май 2018г.
Договори
Проект на договор ОП 3
19 Декември 2017г.
Проект на договор ОП 4
19 Декември 2017г.
Проект на договор ОП 5
19 Декември 2017г.
Проект на договор ОП 1
19 Декември 2017г.
Проект на договор ОП 2
19 Декември 2017г.
Договор и приложение ОП1
25 Юни 2018г.
Договор и приложение ОП2
25 Юни 2018г.
Договор и приложение ОП3
25 Юни 2018г.
Договор и приложение ОП4
25 Юни 2018г.
Договор и приложение ОП5
25 Юни 2018г.
Обявление за възложена поръчка
25 Юни 2018г.
Протоколи
Протокол № 2
21 Март 2018г.
Доклад
18 Април 2018г.
Протокол № 1
18 Април 2018г.
Протокол №3
18 Април 2018г.
Протокол №4
18 Април 2018г.
Файлове за преглед
Образци
19 Декември 2017г.
Справка
19 Декември 2017г.
Приложение 1
19 Декември 2017г.
Приложение 2
19 Декември 2017г.
Приложение 3
19 Декември 2017г.
Приложение 4
19 Декември 2017г.
Приложение 5
19 Декември 2017г.
Съобщение за спиране на процедурата
15 Януари 2018г.
Информация при производство по обжалване
29 Януари 2018г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
04 Април 2018г.
Назад