00257-2018-0007 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ВТП по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО – регион Ботевград“

02 Май 2018г.

Важно: С решение №ОП-9 от 16.05.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е изменена методиката за оценка поради допуснати технически грешки, както следва:

Първо: - в методиката за оценка на стр. 1, т. 4 следва да не се четат думите: "по време на строителството".

Второ: - в методиката за оценка на стр. 3 следва да се разменят точките за специфичен опит на експерт "Държавни помощи", както следва: за до 5 изготвени становища за държавни помощи и/или изготвени договори за УОИИ - 7 точки; от 5 вкл. до 10 изготвени становища за държавни помощи и/или изготвени договори за УОИИ -  10 точки.

Трето: - в методиката за оценка на стр. 5, т. 9 следва да отпадне текстът "за обособената позиция".

За улеснение на участниците, възложителят е публикувал коригирана методика за оценка.

Документация
Документация ОПОС
04 Май 2018г.
Методика
04 Май 2018г.
Образци ОПОС
04 Май 2018г.
Проект на договор
04 Май 2018г.
Технически спецификации
04 Май 2018г.
Методика - коригирана
18 Май 2018г.
Обявление
Обявление
04 Май 2018г.
Обявление за възложена поръчка
08 Април 2019г.
Решение
Решение за откриване на процедура
04 Май 2018г.
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18 Май 2018г.
Решение
22 Януари 2019г.
Договори
Договор
08 Април 2019г.
Допълнително споразумение №1 към Договор №BG16M1OP002-2.002-0016-C01-U-01
13 Август 2019г.
Протоколи
Протокол №2
27 Юли 2018г.
Протокол №1
22 Януари 2019г.
Протокол №3
22 Януари 2019г.
Протокол №4
22 Януари 2019г.
Протокол №5
22 Януари 2019г.
Доклад
22 Януари 2019г.
Файлове за преглед
Методическо указание МУ-4 от 02.03.2018г. на АОП
04 Май 2018г.
Одобрено проектно предложение №BG16M10P002-2.002-0016
04 Май 2018г.
Финансов план
04 Май 2018г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
08 Януари 2019г.
Назад