00257-2018-0007 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на ВТП по проект „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО – регион Ботевград“

02 Май 2018

Важно: С решение №ОП-9 от 16.05.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация е изменена методиката за оценка поради допуснати технически грешки, както следва:

Първо: - в методиката за оценка на стр. 1, т. 4 следва да не се четат думите: "по време на строителството".

Второ: - в методиката за оценка на стр. 3 следва да се разменят точките за специфичен опит на експерт "Държавни помощи", както следва: за до 5 изготвени становища за държавни помощи и/или изготвени договори за УОИИ - 7 точки; от 5 вкл. до 10 изготвени становища за държавни помощи и/или изготвени договори за УОИИ -  10 точки.

Трето: - в методиката за оценка на стр. 5, т. 9 следва да отпадне текстът "за обособената позиция".

За улеснение на участниците, възложителят е публикувал коригирана методика за оценка.

Документация
Документация ОПОС
04 Май 2018
Методика
04 Май 2018
Образци ОПОС
04 Май 2018
Проект на договор
04 Май 2018
Технически спецификации
04 Май 2018
Методика - коригирана
18 Май 2018
Обявление
Обявление
04 Май 2018
Обявление за възложена поръчка
08 Април 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
04 Май 2018
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
18 Май 2018
Решение
22 Януари 2019
Договори
Договор
08 Април 2019
Допълнително споразумение №1 към Договор №BG16M1OP002-2.002-0016-C01-U-01
13 Август 2019
Протоколи
Протокол №2
27 Юли 2018
Протокол №1
22 Януари 2019
Протокол №3
22 Януари 2019
Протокол №4
22 Януари 2019
Протокол №5
22 Януари 2019
Доклад
22 Януари 2019
Файлове за преглед
Методическо указание МУ-4 от 02.03.2018г. на АОП
04 Май 2018
Одобрено проектно предложение №BG16M10P002-2.002-0016
04 Май 2018
Финансов план
04 Май 2018
Съобщение за отваряне на ценови оферти
08 Януари 2019
Назад