00257-2019-0003 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в пет сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1”

02 Май 2019

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Май 2019
Технически спецификации
07 Май 2019
Образци
07 Май 2019
Проект на договор
07 Май 2019
Методика за определяне на комплексна оценка
07 Май 2019
Обявление
Обявление за поръчка
07 Май 2019
Обявление за възложена поръчка
10 Декември 2019
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Май 2019
Решение за определяне на изпълнител
01 Октомври 2019
Технически проекти
Техническа документация - Етап 1
07 Май 2019
Договори
Договор за обособена позиция 1
06 Декември 2019
Договор за обособена позиция 2
22 Декември 2019
Договор за обособена позиция 3
03 Декември 2019
Договор за обособена позиция 4
19 Декември 2019
Договор за обособена позиция 5
03 Декември 2019
Протоколи
Протокол № 2
25 Юли 2019
Протокол №1
01 Октомври 2019
Протокол №3
01 Октомври 2019
Протокол №4
01 Октомври 2019
Доклад
01 Октомври 2019
Файлове за преглед
Разяснение
17 Май 2019
Разяснение 2
23 Май 2019
Съобщение за отваряне на ценови оферти
03 Септември 2019
Назад