00257-2019-0003 Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за въвеждане на мерки за ЕЕ в пет сгради по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в обществени и многофамилни жилищни сгради на територията на град Ботевград – етап 1”

02 Май 2019г.

Забележка: Съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1 от ППЗОП Възложителят ще публикува обявлението и решението  за откриване на процедурата в деня на публикуването им в РОП. Съгласно  чл. 32, ал.1 , т. 1 от ЗОП Възложителят предоставя неограничен, пълен,  безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за  обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в  "Официален вестник" на Европейския съюз.

Документация
Документация
07 Май 2019г.
Технически спецификации
07 Май 2019г.
Образци
07 Май 2019г.
Проект на договор
07 Май 2019г.
Методика за определяне на комплексна оценка
07 Май 2019г.
Обявление
Обявление за поръчка
07 Май 2019г.
Обявление за възложена поръчка
10 Декември 2019г.
Обявление за приключен договор за обособена позиция 3
29 Декември 2020г.
Обявление за приключване на договор за ОП 2
21 Януари 2021г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
11 Февруари 2021г.
Обявление за приключен договор за обособена позиция 4
26 Февруари 2021г.
Обявление за приклюване на договор за ОП 1
28 Май 2021г.
Решение
Решение за откриване на процедура
07 Май 2019г.
Решение за определяне на изпълнител
01 Октомври 2019г.
Технически проекти
Техническа документация - Етап 1
07 Май 2019г.
Договори
Договор за обособена позиция 1
06 Декември 2019г.
Договор за обособена позиция 2
22 Декември 2019г.
Договор за обособена позиция 3
03 Декември 2019г.
Договор за обособена позиция 4
19 Декември 2019г.
Договор за обособена позиция 5
03 Декември 2019г.
Протоколи
Протокол № 2
25 Юли 2019г.
Протокол №1
01 Октомври 2019г.
Протокол №3
01 Октомври 2019г.
Протокол №4
01 Октомври 2019г.
Доклад
01 Октомври 2019г.
Файлове за преглед
Разяснение
17 Май 2019г.
Разяснение 2
23 Май 2019г.
Съобщение за отваряне на ценови оферти
03 Септември 2019г.
Назад